JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Párbeszéd-ima

TANÍTVÁNYOK > Közösségünk lelki kincsei.

Szabó János párbeszéd-imái:

Uram!
Nehezen tudom visszaszerezni a benső békémet!

A belső béke számotokra nem egy statikus állapot. A belső békét - minden egyes esemény kapcsán - meg kell keresni a szívet és értelmet megnyugtató válaszomban. Ezeknek az alapkérdése az, hogy "mindaz, ami történt velem, miért jó nekem?"

De nemcsak megkeresni, hanem a választ befogadni, hitté váltva megőrizni kell azt. Az ősellenség folyamatosan el akar bizonytalanítani, és nem is sikertelenül. Ez mindig arra tanít benneteket, hogy szükséges szembesülnötök azzal a ténnyel, amit így tudnék érzékeltetni: "a hiba az Ön készülékében van", pontosabban a látásmódotokban. A hibás látásmód, amely, eltérő módon, minden embernek a sajátja, csak akkor derül ki, amikor a külső körülmény azt felszínre hozza.

Minden egyes esemény, amely válaszra készteti az embert, a tanítványságban való elmélyüléssel párhuzamosan, egyre mélyebb lelki rétegeket megmozgatva kell, hogy kialakítsa a lelki békét létrehozó gondolkodást.

Én, Jézus csak akkor tudok több talentumot rábízni az enyéimre, ha igazolják, hogy képesek azok értéket teremtő kezelésére. Ezt igazolja a belső béke elvesztésének, megtalálásának, újra elvesztésének, újra megtalálásának egyre mélyebb szintű folyamata.

A benső béke visszaszerzése nem csupán a "miért jó ez nekem?" kérdésre megtalált válasz nyugalma, mert nem elég csupán a válasz, a magyarázat befogadása. Ha mindez nem párosul a megújulás irányába való nagyon komoly nyitottsággal, akkor a belső béke visszaszerzésének nincs is értelme.

Ez a megújulás az, ami a belső béke elvesztésének és visszaszerzésének az egész szívet és lelket átalakító eredménye.

A belső béke az a lelkiállapot, amelyben az élet minden nehézségéért hálát tudtok adni Nekem.

Azt tudnotok kell, hogy minél erősebb a benső lelki békétek, annál inkább támad a gonosz, hogy elveszítsétek. De "aki mindvégig kitart, az üdvözül".


Megáldalak a Hozzám való HŰSÉG erejének a lelkével!********************************


Uram Jézus! Hogyan lehet szándékod szerint eleget tenni az általad adott feladatnak, miszerint "tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet"? (Mt 28;19,)


Hang: Drága barátom, barátaim!

Akik nyitott szemmel és nyitott szívvel olvassák, tanulják és fogadják be az Evangéliumokban és a Hang tanításában levő Igéimet, azok tudhatják azt, hogy az Én tanításom elsősorban nem közügy és nem közösségi ügy. Tudhatják azt, hogy az Én tanításom elsősorban személyes ügy!
Megmagyarázom:
A lelki élet területén a megtérésével, minden Felém forduló gyermekem, személyesen állítja helyre a kapcsolatát Velem, és személyesen erősíti, gazdagítja az örökkévalóság vonalán azt.
Minden gyermekemet, minden tanítványomat csak személyesen tudom boldogítani. Ezt a boldogságot, az ő boldogságát senkinek nem tudja átadni, legfeljebb másokkal megosztani.
A tanításomat közösségi üggyé, közüggyé az ember sérült természete tette, amelyben minden erkölcsi tanításomat csak közösségi ügyként képes kezelni. Ez annyit jelent, hogy az ember nem önmagát, hanem - szinte autómatikusan - azonnal a másikat kezdi el figyelni, a másikat kezdi el nevelni. Ez alól még a tanítványaim sem voltak kivételek.
Ahhoz, hogy a félreértés elkerülhető legyen, helyesen kellett volna értelmezni a Simon Péterre bízott feladatomat. Ez a feladat nem tartalmazott többet, mint annyit, hogy: Simon rád bízom a közösségemet, és a Péter név emlékeztessen, a kősziklaként kinyilatkoztatást adó Atyámra.

Azt nem mondtam, hogy Simon Péter rád és 'utódaidra' bízom a közösségemet. Azt sem mondtam, hogy neked és 'utódaidnak' adom majd az Egek Királyságának a kulcsait!

Az Atya kinyilatkoztatásában Simon Péter nem a kősziklaként megnyilvánuló igazságot (Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.) látta meg. De Péter is - a sérült természetéből adódóan - csak közösségben tudott gondolkodni, aminek nagyon hamar az lett a következménye, hogy irgalmatlan lett. Gondoljatok csak Annás és Szafira esetére. Ezt a hagyományt aztán, készségesen folytatták tovább minden hivatalos egyházi intézményben a történelem során.

Eltávozásomat követően, a közösségeket összekovácsoló munkájával Pál komoly eredményeket ért el a későbbi egyházak alapjainak letételében. Természetesen Pál közösségeket formáló látásmódja is ugyanazt az irgalmatlan magatartást eredményezte, amellyel az engedelmesség igénye és a bűnösök büntetése jár.

Márpedig a tanításomból és magatartásomból kiolvasható lett volna, hogy a tanítvánnyá tevés feladata, nem a közösségek kialakításának tevékenységét, hanem a Velem való személyes kapcsolat felkínálását szándékolta.

Pál a saját és társai farizeusi múltjából tudhatta volna azt, hogy ha a saját nemzetét sem volt képes Törvényt betartóvá tenni, akkor hogyan lenne képes, más pogány nemzeteket az Én tanítványommá, 'kívülről befelé' szervezni.

Én nem egy saját maga által kialakított tanítás kialakítására és terjesztésére hívtam Pált, hanem egy rendkívül buzgó farizeust is megfordítani képes, Lelkem erejének tanúságtételére.
A tanítványaimnál és Pálnál is süket fülekre találtam.

A Rám nyitott fülnek a felszólításomban azt kellett volna hallania, hogy menjetek el minden nemzethez, és keressetek tanítványokat! Keressetek olyanokat, akik a szívükben, lelekükben sóvárogva várják a szerető Istent! Keressétek meg azokat, akiket a szellemi sötétségben, a szerető Istenre való vágyakozásuk miatt, már boldognak mondtam.

Ez volt az az Örömhír, aminek a birtokában már természetessé kellett volna válnia, hogy nem a közösségbe tartozás tesz Istent szeretővé, hanem az Istent szeretés tesz közösségi emberré.

Nem a közösséget, hanem Engem kell féltenie önmagától mindenkinek! Elsősorban Velem kell közösségbe kerülni ahhoz, hogy Általam, közösségbe kerüljetek egymással. Ahogy Simon Péter és Pál sem értette meg, úgy a nevemre hivatkozó jelen egyházak sem képesek megérteni azt, hogy sem a közösség, sem annak egysége nem lehet cél! A cél ÉN VAGYOK!

Ma már elmondható, ha a keresztény egyházak a Hozzám való tartozást nem közügyként, és közösségi ügyként kezelnék, úgy saját létezésüket veszélyeztetnék. A történelem során ezek az egyházak a politikai, közügyi és hatalmi munkájukban, szinte magától értetődő módon az erőszakhoz folyamodtak.

Napjaitokban, ezen egyházak térítő tevékenységükben, a Föld álaluk elgondolt mennyországgá való tételében azt akarják
elérni, ami Nekem sem volt célom.
Ezek az egyházak napjaitokban úgy akarnak nemzeteket Istenhívővé nevelni, ahogy a múltban a farizeusok Izrael népét akarták Törvényt betartóvá tenni. Pedig
az Isten Országában nem az Istenben hívők, hanem az Istent szeretők közössége van!
Ez a valódi gyülekezet!

Ennek a közösségnek nincs szüksége hagyományokra, közösségi életet szabályozó előírásokra, korlátokra. Ennek a közösségnek Rám van szüksége, Lelkem építő, buzdító, és vígasztaló tanítására.

Azok, akik egyházat, egyházakat akarnak szervezni, fenntartani és megvédeni, azok nem Bennem, hanem az egyház közösségében képesek csak gondolkodni. Náluk ma már nem a tanítvánnyá, hanem a kereszténnyé tevés feladata az, ami a látásmódjukat irányítja.

Úgy gondolják, ettől lesz keresztény a világ!
Nem lett!
Nem, mert nem lehetett! Ma egy keresztény ember az egyházát szereti. Én az Atyámat szerettem!

Én vagyok az egyetlen Tanító, aki a tanítványságban nem a korlátozó kereteket, hanem a szeretet szabadságát kínálom minden barátomnak, testvéremnek.

Az Igém az Élet hordozója! A földi életemmel nemcsak annak teremtettem meg a lehetőségét, hogy valaki elfogadjon, hanem azt is, hogy a tanításomon keresztül befogadjon.

Aki csak elfogad, az vallásos, aki pedig befogad, az tanítvány lesz. Ezeket a tanítványaimat már nem a körülményeik, hanem az Engem szeretésük határoz meg. Kérésem szerint alakítják a gondolkodásukat, és ez által Hozzám alakítják a magatartásukat.

Igen, mert
Engem soha sem birtokolhat semmiféle szervezett forma, mert az Engem szeretés a szabadságotok kulcsa.

Barátaim!
A tanítványaim számára az Örömhír hirdetésénél, a tanításom megismerésénél, megismertetésénél, a tanuságtevésnél nagyobb feladatuk nincs a Földön. Nincs, mert magatokat kell átalakítani ahhoz, hogy Én átalakíthassalak benneteket.

Ez az egyetlen Út, ahhoz, hogy Istengyermekké legyetek!


Megáldalak benneteket Lelkem erejével, a tanítvánnyá válás munkájának eredményével: A BENSŐ BÉKÉVEL!********************************


Uram Jézus!

A keresztény egyházak azt tanítják, hogy a Te a kereszthaláloddal minden embert megváltottál azzal, hogy magara vetted az emberiség bűneit.

Hang:Drága Barátom!

Én valóban megváltottalak benneteket! Viszont tudni kell azt, hogy a megváltás tartalma a négy evangéliumban található tanításom.
Én elhoztam nektek a megváltást a tanításomban. De ennek elfogadásában, vagy elvetésében ugyanúgy döntenetek kell, mint ahogy döntenetek kellett a teremtéseteket követően a boldogságotokkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az Én oldalamról minden ember meg van váltva ("mindeneket magamhoz vonzok" Jn.12;32,). A ti oldalatokról pedig az van megváltva, aki ezt az életáldozattal megfizetett megváltást önmagába befogadja, és életté alakítja.
Én ezért a megváltásért, a tanításom megszüntethetetlen jelenlétéért, ennek befogadásának a lehetőségéért, odaadtam fizetségül az életemet. Most már rajtatok a sor!

Csak ha igent mondtok a megváltásomra, a tanításom befogadására, akkor tudlak benneteket újjászülni, újból Istengyermekké tenni.
Egymásra vagyunk utalva, mert az akaratotok ellen ma sem tehetek semmit. Viszont Nálam nélkül ti sem tehettek semmit, ami segítene benneteket abban, hogy az Atyához visszataláljatok Általam.
Józan paraszti ésszel is átlátható, hogy ha nem akarjátok, nem lehet bűntelenné varázsolni titeket. Ehhez a bűnbánat nélkülözhetetlenül szükséges!
Én az életem árán, lebonthatatlan módon építettem ki a számotokra az eredeti otthonotokba visszavezető hidat. Ez a megváltás!

Vannak, akik tudnak a tanításomról, mint a megváltás hídjáról. Vannak, akik a Rólam alkotott téves elképzeléseikkel egy hasonló hidat próbálnak építeni. Ezt tehetik egyénileg is, és tehetik közösségben is. Vannak, akik egyházakként építenek olyan hidat, amit Rólam neveztek el. Ezt teszi mindenki, aki az eredeti tanításomat elferdíti, másképp értelmezi! Mindenki, aki saját maga épít hidat, azért teszi, mert az Én utamon nem akar járni! Azt viszont, hogy az általuk épített hidak hova vezetnek, csak akkor tudják meg, ha a túloldalra érkeztek.

Bizony, az a híd, amit Én kínálok nektek, csak tákolmánynak, bizonytalannak, esetleg nem létezőnek látszik, amíg Rá nem léptek. Igen, mert az, aki valóban elindul Felém, az már meg is érkezett. Azt a hidat, a megváltás Út-ját, a tanításomat csak azok képesek meglátni és mellette dönteni, akik a szívükben a benső nyitottságon keresztül, a szeretetben megélhető szabadság lelkületét hordozzák! Azt a szabadságot, amit csak Tőlem vehetnek át. Ennek a szabadságnak a megélése egy olyan erőforrás, amely az Én erőm bennetek.
Megáldalak az Istent szeretés lelkének, Istengyermekké alakító erejével!********************************


Uram! Egyik testvérem, állítása szerint azért nem olvassa a Hangot mert nem szeret olvasni.

Hang: Drága barátom!
Aki nem érez olthatatlan vágyat arra, hogy Igémen keresztül közvetlenül találkozzon velem, azzal nem tudok mit kezdeni.
A Velem való tudatos találkozásnak a feltétele az Evangéliumok, a Hang, valamint a Rólam szóló írások olvasása, az abban való elmélyedés, a gondolkodás és a rólam való beszélgetés. Aki ezt teszi, az cselekedeteiben is képes lesz találkozni Velem.

Aki azt állítja, hogy azért nem olvassa az Evangéliumokat, Hangomat, mert nem szeret olvasni, az azt a belső félelmét leplezi, hogy olvasás közben azzal fog találkozni, akivel, vagy amivel nem akar találkozni.

Aki nem olvassa Evangéliumaimat, Hangomat, az tanításomat kénytelen mások tolmácsolásában hallgatni, mert önálló szellemi munkára nem hajlandó Értem. Így lehetősége sincs az Igém torzításmentes, személyre szóló befogadására.

Aki az Igémet nem fogadja be, az Engem nem fogad be!

Az Igém az Evangéliumokban és a számotokra szinte egyedülálló módon rendelkezésetekre álló Hang-omban található meg legtisztábban.


Megáldalak benneteket, az önmagatokat feladás lelkével!
Vissza az odal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe