JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Összezavarodtam!

Gondolkodás-átalakítás > IRGALOM

43/4727.

Kérdező: ÖSSZEZAVARODTAM!
Tőled van az a trilógia, amelyből gondolatokat idézek? Ez valóban az Atya által sugalmazott mű?
1. A szellem fizikai testbe öltözése = Isten gondolatban akarja
megismerni magát?
2. Nincs Sátán?
3. Nincs tízparancsolat?
4. Hitler a mennybe ment?
5. Soha ne könyörögj! Határozz, hogy úgy legyen!
6. Nincs karma?
7. Istent nem érdeklik a tetteitek!
8. Ez a könyv egy idő után valóban szentírás lesz?
9. Súlyos magánéletbeli problémáim vannak! Lesz enyhülésem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden ami épít, buzdít és vígasztal, az Tőlem származik, azt Én, Jézus, sugallom számotokra azért, hogy képesek legyetek szeretetben növekedni. Minden, ami elkeserít, elbizonytalanít, kétségbe ejt, az ördögtől van, azért, hogy ne legyetek képesek a szeretetben növekedni. Az Én irányultságom az örök szeretet, a Sátáné pedig az örök kárhozat. Az általad említett gondolatok abból a könyvből, amelyből idézel - kettő kivételével - istenkáromlás! A négyes és a hatos pontot azért nem tartom annak, habár nem igaz állítások, mert ezek a szeretet megélésének, az egyén megtérésének következményei is lehetnek. (Gondolj az egyik latorra, akit Velem együtt feszítettek fel!)
Az Isten attól Isten, hogy teljes és tökéletes. Mivel e két tartalom elválaszthatatlan egymástól, ezért az Istenben nincs ellentmondás! Így is szoktátok nevezni, hogy ABSZOLÚTUM! Lényegéből fakadóan tehát nem lehet belőle kettő, mert ellentmondásba kerülne önmagával, ugyanis két teljesség nem létezhet! A teljesség attól tökéletes, hogy ahhoz hozzáadni, abból elvenni nem lehet. Nem, mert mind a két lehetőség a tökéletességhez képest hiányt fogalmazna meg. Tehát az Isten a teljességében tökéletes, ezért képtelenség azt feltételezni, hogy az Isten nem ismeri önmagát! Az önismeret hiánya is hiány! Ha úgy lenne, ahogy a könyv írója állítja, akkor szellemtestbe született teremtményeimtől, mint kísérleti patkányoktól várnám nyomorúságos életük megtapasztalását, hogy azt beépítve Magamba, törekedjek a teljességre. Ilyen gondolatokra csak a Sátán képes! Azért is káromkodás az idézet, mert teremtményeim csak Általam juthatnak önismeretre, ezért bárhogyan cselekednek, abból a jó Tőlem van, a rossz pedig továbbra is a szeretet hiányát jelenti, s az nem származhat Tőlem! Azt, hogy Jóisten vagyok, azt eddig is tudtam, Nekem ehhez nem kell "kívülről" megtapasztalás! Megtapasztalás nektek kell erről, mert így nyer az életetek értelmet!
2. "Megfordult és rászólt: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak." (Mt 16;23) - mondottam kétezer évvel ezelőtt Péternek, pedig előtte fél órával bíztam rá az Egek Királyságának kulcsait! Természetesen nem Péter volt a Sátán, csak akkor úgy gondolkodott, mint a Sátán! A Sátán pedig minden esetben úgy gondolkodik, hogy ne az Isten akarata legyen meg, hanem az embereké. Ezt a tartalmat képviselte a pusztában, ezt az elfogatásom éjszakáján, és ezt egész működésem alatt. Ez maga a kísértés!
Hogy kiben és mikor és milyen mértékben nyilvánul meg a Sátán, azt mindig a bennetek élő hit határozza meg. Az biztos, hogy Engem, Jézust, is csak rövid időre hagyott el. (Lukács 4;13) Soha nem hittem neki, mégsem adta fel! Mindig újra és újra megpróbálta, hogy önző emberi értékek alá helyezzem az Isten akaratát. Az tény, hogy a Sátán nemcsak személyben, de hivatalban is meg tud nyilvánulni. Az önző és gonosz emberek hivatalában. Ha a nagytanácsra gondoltok, amelyik halálra adott Engem, nem találtok benne egyetlen embert sem, akit a kísértő ne csavart volna az ujjai köré. Aki tagadja a Sátán létezését, az tagadja a bűn létezését is! Mérhetetlen vakság és hatalmi vágy kell ahhoz, hogy azt az embertelen pusztítást, amelyet a Földön véghez visztek önmagatokban és embertársaitokban, ezt jónak mondjátok! ERRE CSAK A SÁTÁN KÉPES!
Nincs a Földön olyan emberi élet, amely valamilyen erkölcsi normához ne tartozna. Óriási kísértés az, és biztos pusztulással jár, ha valaki emberi normákhoz, és nem isteni normákhoz akarja igazítani életét! A tízparancsolat nem Értem, hanem értetek van! Én, Jézus, e nélkül sem estem volna bűnbe! Ti evvel együtt is bűnbe estek, mert állandóan kimagyarázzátok, mert emberi normák szerint akartok élni! Nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy Nekem kell hozzátok igazodni, és nem fordítva! Mindenki, aki így gondolkozik, lefizeti az árát. Káoszhoz igazodni nem lehet! Igazodni csak rendhez, igazsághoz, örökkévalósághoz lehet. Ennek a foglalata számotokra a tízparancsolat! De hogy törekvési irányotok ne rajtatok kívül legyen, ezért minden teremtményem lelkébe is beírtam ezt kitörölhetetlenül! Nem mondhatjátok, hogy nem olvastam azt, hogy nem szabad lopni, ölni, házasságot törni, mert ez a törvény bennetek is él! Aki képes a tízparancsolatot megcselekedni, arra már nem vonatkozik a törvény! Nem, mert ő maga válik azzá! Nekem, Jézusnak, sem volt szükségem tizenötödik vagy ötszázadik parancsolatra. Működésem alatt bármit tettem, a tízparancsolattal egytől egyig igazolható. Erről beszéltem a hegyi beszédben a népem előtt, ahol azt mondtam, hogy betölteni jöttem a törvényt, és ahol nyilvánosan tisztítottam meg a tízparancsolatot azoktól a tartalmaktól, amelyeket az emberi önzés rakott rájuk, és amelyek miatt a törvény személyválogatóvá és erkölcstelenné silányult!
Minden teremtett lény az Én Mennyei Atyám gyermeke, ha jó ember, ha rossz ember! Én, Jézus, rossznak senkit nem teremtettem, mert akkor nem lennék Jóisten! Rosszá csak ti tudtok válni! Mindenki a gyermekem marad akkor is, ha nem Belőlem, hanem az ördögatyából táplálkozik. Én soha nem mondok le az enyéimről, de Rólam le lehet mondani. Így tett a könyv írója is! Megértem őt, hogy azt, aki lángba borította a világot - és ha csak rajta múlik, kiirtotta volna nemcsak a választott népemet, hanem mindenkit -, azt az embert mennyben szeretné látni. Én, Jézus, is ott szeretném látni, és ott is fogom, ha eljön az ideje, vagyis ha megtér! De ennek a megvalósulása nem úgy fog történni, ahogy az író gondolja, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, gondolom! Hitler nem tartotta bűnnek a mészárlást, a könyv írója sem tartja annak. Hitler is Isten akart lenni, a könyv írója is az akar lenni. Hitler sem ismerte az irgalmat, a könyv írója sem ismeri, mert mi szükség az irgalomra, ha nincs bűn!? Ehhez már csak az a határozottság kell, amit az ötödik idézet megfogalmaz: soha ne könyörögj, határozz, hogy úgy legyen! Ez a receptura maga a Sátán, és létfontosságú számára az, hogy ebből szentírás legyen, de nem lesz ebből más, csak az ördög bibliája! Azé az ördögé, aki saját létezését is tagadja, mert ő is tudja azt, hogy minden tanítás, amely szembekerül önmagával, meghasonlik, és többé nem áll meg! EZÉRT ÚJRA MONDOM NEKTEK, MINDENKI, AKI AZ ÉGIG EMELI MAGÁT, AZ MEGALÁZTATIK, KÜLSŐ SÖTÉTSÉGRE JUT, LESZ OTT SÍRÁS ÉS FOGCSIKORGATÁS! (Máté 8;12, 13;42, 13;50, 22;13, 24;51.)
A könyörgésetekre nem Nekem, Jézusnak, van szükségem, hanem nektek, hogy ki tudjátok fejezni kétségbeeséseteket, erőtlenségeteket. Igenis az elveszettséget, az elviselhetetlen fájdalmakat, a kilátástalanságot, a meg nem értettséget őszinte ember csak szívből jövő könyörgéssel tudja kifejezni. Olyan ez az idézet, mintha azt akarnám nektek megtiltani, hogy sírjatok! Igenis sírjatok, mert a könnyek adománya Szent Lelkem ajándéka is lehet! Nincs valódi bűnbánat könyörgés és könnyek nélkül! Aki nem tudja vagy nem akarja fájdalmát kifejezni, az mérhetetlen gőgje által nem hisz az irgalmas Istenben! Enyhülését mindenki csak Nálam találja meg! Minél mélyebben élitek át fájdalmaitokat, annál nagyobb lesz utána a megnyugvás. Amióta ember él a Földön, annál nagyobb hitet, amelyet Én közétek hoztam és képviseltem, nem hozott és nem képviselt senki! Mégis volt olyan szituáció a földi életemben, amikor nem mondhattam azt, hogy úgy legyen! Sohasem mondhattam, amikor a gonosz arra akart rávenni, hogy álljak ellent neki! Nem mondhattam azt, hogy ne fogjanak el. Nem mondhattam azt, hogy ne köpjenek le, és ne verjenek félholtra. Nem mondhattam azt sem, hogy ne feszítsenek keresztre. Nem mondhattam, bármennyire is szerettem volna mondani, mert ha mondom, akkor nem az Én Atyám akaratát tettem volna, hanem azét az emberét, aki fél! A szeretet pedig nem ismeri a félelmet (1Jn 4;18), főleg úgy nem, hogy engedelmeskedik neki! Pedig a Sátán - látva kiszolgáltatottságomat - nagyon el akarta hitetni Velem. De újra nem hittem neki! Inkább Én is könyörögtem! Könyörögtem értetek, a tanítványaimért, és könyörögtem azért, hogy NE ÚGY LEGYEN, AHOGY ÉN AKAROM, hanem úgy, ahogy az Én Mennyei Atyám akarja! (Máté 26;39) Ha Nálam, Jézusnál, ez igaz, akkor igaznak kell lennie nálatok is!
2. A karma egy olyan sorsvonal, amely mindig egy élettervet fogalmaz meg. Tele vagytok öröklött adottságokkal! Mivel minden teremtmény a törekvés világában él, értelemszerűen nem létezik tökéletes életterv. Ebből adódóan minden életterv tartalmaz kijavítandó és új életelemeket. A karma tehát nem büntetés, hanem lehetőség arra, hogy életetekben megvalósuljon az a terv, amelyben a szeretet hordozóivá válhattok. Mindaddig az is marad, míg a lehetőségét is eljátsszátok annak, hogy a Földön megtanuljatok szeretni. A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia! Ez örök törvény! Azt jelenti, hogy azt akard másnak, amit magadnak is akarsz, és azt ne akard másnak, amit magadnak sem akarsz! Az istengyermekké válás egy olyan lelki evolúción való megújulást jelent, ahol e két tartalmat magad és mások számára biztosítani kell! Ha bármelyik sérül, akkor nem tölti be szerepét, és hordozója alkalmatlanná válik arra, hogy állapotszerűen birtokolja az Isten szeretetét. Ezért éltem elétek Magamat Útként, Igazságként és Életként, hogy iránytalan tévelygések és megvalósítatlan, elrontott élettervek helyett mihamarabb birtokosai legyetek az örök szeretetnek!
Szent Pál arra tanított benneteket, hogy egyedül a hit üdvözít. Én, Jézus, pedig azt tanítottam nektek, hogy nem mindenki, aki mondja Nekem: - Uram, Uram! - megy be az Isten országába, hanem az, aki hallgatja és teszi az Én Mennyei Atyám akaratát. A belém vetett hit az mindig cselekedetekre ösztönöz! Így is mondhatnám, az hisz, aki cselekszi a hitét! De így is mondhatnám, hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát! Semmit nem ért volna a nektek átadott tanításom, ha a cselekedeteimmel nem igazolom azt! Mert aki meg is teszi és így tanítja, azt nagynak mondják az Egek Királyságában. A farizeusok, írástudók és vének, a képmutatók - akikből hiányzott az irgalom, a megbocsátás, a felebaráti szeretet - ezeket tőletek elvárták, nehogy lerángassátok őket bársonyszékeikről, de ők nem tették, hogy hatalmon tudjanak maradni, hogy továbbra is belőletek tudjanak élni! Senki nem kerül a Mennyek Országába, aki nem képes irgalmas cselekedetekre a kiszolgáltatottak felé! Erről beszéltem akkor, amikor Atyám jobbjára állítottam azokat, akik ennem adtak, mikor éheztem; innom adtak, mikor szomjaztam; idegen vendég voltam és befogadtak; mezítelen voltam és felruháztak; beteg voltam és meglátogattak; börtönben voltam és eljöttek hozzám, mert amit eggyel e legkisebb testvéreimmel tettetek, velem tettétek (Máté 25;31-40). Szent Pált azért hoztam fel példának elétek, mert a Belém vetett hite óriássá tette őt! De a könyv írója, aki Rám hivatkozva állítja azt, hogy Engem, Jézust, nem érdekelnek az emberek cselekedetei, a fentiek tükrében káromkodik!
Ez a könyv, amelyről kérdezel, az istenszerető emberek számára soha sem lesz szentírás! Az Isten normája egy és örök. Szeretni az Istent, és szeretni az embert! Ez pedig minden teremtett lénybe bele van írva! Ennek az útja nem lehet más, mint amit az életemmel, halálommal, feltámadásommal átadtam nektek! MERT MINDENT ÁTADTAM NEKTEK! (János 17;14)
3. Természetesen lesz enyhülésed, ha Tőlem várod az enyhülést. Minden vágyam az, hogy rendelkezésetekre álljak abban a szeretetmunkában, mellyel életeteket akarjátok szebbé, jobbá tenni. Azt tudnod kell, hogy nehézség nélkül nincs földi élet. Nekem sem volt! De azt is tudnod kell, hogy senkit nem hagyok nagyobb erőfeszítésben, mint amekkorára képes. Nem lennék Jóisten, ha olyat kérnék tőletek, amit nem tudtok megtenni. Tervezd meg napjaidat Velem, és Én mindig megmondom neked a lelkiismereteden keresztül, hogy amit gondolsz vagy teszel, az a javadra válik vagy nem! A párbeszédima pont erre való. A Hang első kötetében ennek tartalmát bőven kifejtem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak az első kötetet olvasd. Minél több kötetet olvasol, annál inkább át fogsz itatódni azokkal a tartalmakkal, amelyekkel azonosítottam Magam! Engem megismerni csak tanulva lehet! Mérhetetlenül fontos tartalom az, hogy soha ne az embereknek, hanem Nekem, az Istenednek akarj megfelelni! Az embereknek gyakorlatilag addig kellesz, míg képes vagy őket szolgálni! Nekem pedig gyakorlatilag addig kellesz, míg Én szolgálhatlak téged. Ez nem azt jelenti, hogy lemondok rólad, hanem azt, hogyha nem engeded, hogy szolgáljalak, akkor nem tehetek érted semmit! Higgy Bennem, és Én dús legelőkre vezetlek, ahol megtalálod lelked nyugalmát!
Szeretetem vigyáz rád. Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!


VESS KERESZTET!Vissza az odal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe