JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Jézus, mint a világ világossága.

ÖRÖMÜNNEP

Prédikáció
Márk 9. 1- 9


Szeretett Testvéreim!
 
Nem csak kétezer évvel ezelőttre szólt, hanem napjainkban is érvényes, ha valaki az Atya akaratát akarja tenni, az fölismerheti az Evangéliumok  és "A HANG" tanításáról, vajon Istenből van-e, vagy sem?
 
Jézusban az Isten emberi alakban jelent meg, lett láthatóvá a Földön. De nem csak emberi alakban volt látható az Isten, hanem három tanítványának az emberi alakban elrejtett valóságát is megmutatta. Felfedte az Emberfia valóságát. János evangélista másképpen számol be erről az eseményről, mint Máté, Márk és Lukács. Szemtanúként másképp tesz tanúságot a Jézusban megjelent Istenről, hiszem látta az Emberfia káprázatos ragyogását.
 
Jézust az Isten Igéjének, Isten felé irányító Szónak nevezi. Olyan Életnek, Aki az emberek, az Istenre teremtett szellemi lények szerető, éltető tápláló Fénye.
Fénynek! Mert látta az elrejtett Igazságot, a Szeretet káprázatosan ragyogó Valóságát!
 
"és az Ige (hús)testté lett és itt sátorozott miközöttünk és szemléltük dicsőségét, mint aki az Atya egyszülötte, tele kegyelemmel és való(igaz)sággal." János1.14.
 
A három tanítvány /Péter, Jakab és János/ nem csak azt látta, amit mások nem láthattak, de hallották azt is, amit mások nem hallhattak.
"Ez az én szeretett Fiam, rá hallgassatok!" Márk9.7.
 
Nekik az Isten hatalommal bíró királysága titkainak megismerésében több adatott azzal, hogy látták Jézus elváltozását, és hallották az Atya kinyilatkoztatását. De tőlük többet is követelt az Emberfia! Mert a szerepeket kiosztó Isten nem az ember vágyaihoz adja ajándékát, hanem a Tőle kapott szerep elvégzéséhez.
 
Testvéreim!
 
Jézus inkább azokat nevezi boldognak, akik nem látták Őt önmagukon kívül, de mégis hisznek Benne. Vagyis ráteszik a mulandó életüket, mert való-igaznak tartják Őt, annak, Aki azonos a Tanításával. És aki hisz Benne, az befogadja őt a lelkébe, és aki befogadja Jézust, abban Ő otthonra talál, és akiben Jézus otthonra talál, az Benne önmagára talál, Haza talál. Rátalál önmagában Jézus benne élő boldogító valóságára. Megtörténik benne az, ami a tanítványokkal kívül történt meg, az Istent megtapasztalás valósága.
Belülről kifelé. Ugye ismerjük e mondást? Elindulni a bennem élő Jézustól nap mint nap, és tenni Vele együtt mindazt, amit amúgy is meg kellene tenni a mindennapi életben. Fölkelés, munkába járás, gyereknevelés, bevásárlás stb...
Testvéreim!
 
Nem csak az elvesző kenyér élteti az embert, hanem inkább élteti az a Tanítás, ami az Isten beszéde, ami szellem és éltető élet. Az Isten hatalommal bíró királysága nem csak egy Lény, hanem valóságos étel és valóságos ital az ember számára. Ezért van az, hogy az ember, aki teremtettségénél fogva Isten képű, éhezheti és szomjazhatja az Isten éltető-tápláló szeretetét. Éhezheti és szomjazhatja a Boldogító Valóságot, a Jézusban megjelent Igazságot.
 
"Ámen, Ámen mondom nektek: ha (netán) nem eszitek az Emberfia (hús)testét és nem isszátok a vérét, nincsen életetek önmagatokban."János6.53.
 
Mert Ő a Kenyér! Kenyér, Aki a Mennyből szállt le, hogy táplálja mindazokat, akik éhesek és szomjasak Rá! Azokat, akik Tanítása szerint akarnak élni!
 
"Új parancso(lato)t adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, hogy ti is úgy szeressétek egymást!" János13.34.
 
Mint ahogy Jézus eledelnek nevezi a maga számára az Atya akaratának teljesítését, az Ő munkájának befejezését, ugyan úgy eledel a Jézust követők, tehát a tanítványok számára az, hogy higgyenek Jézusban. Mert aki hisz Benne, soha többé nem éli meg a rosszat, a Jónak hiányát, az Isten hiány fájdalmát önmagában. Nem! Mert aki Jézusban hisz, már itt a földön úgy él, hogy szívében a hazataláltság örömét hordozza. Hordozza azt a Boldogságot, Akit az elvesztés félelme nélkül birtokol már itt a Földön is, és egyre jobban kibontakozó véget nem érő örömben egy örökké valóságon át.
 
Jézus igazi imádókat keres. Akik a Szentszellem valóság-igazságában rajongó szerelmes-szeretettel szeretik, és odaadóan ragaszkodnak, kötődnek Hozzá. Mert Ő azért jött közénk, hogy minden ember igyekezzék úgy imádni az Istent, ahogy arra képes, és képességei szerint szeresse embertársát úgy, mint önmagát!
 
Aki szereti Jézust, az lelkét Hozzá emeli. Aki lelkét Jézushoz emeli, már itt a Földön, egyre jobban megtelik fénnyel, égi békével és égi harmóniával.
 
Csak megjegyezni kívánom; a tatai Hang Táborban nem csak azt a Fényt lehetett látni, Aki erkölcsileg a Világ Világossága, hanem jó néhány testvér arcán látni lehetett, a belülről áradó fényt.
 
"Imáidban, tehát mindannyiszor, ahányszor lelked Hozzám emeled, bele akarlak öltöztetni abba a FÉNYBE, amelyről ezt állítottam: Én vagyok a világ világossága (János 8;12)! - Ti vagytok a világ világossága (Máté 5;14)!" Hang 1768
 
Az Isten színről-színre látásának örömében pedig éli a boldogságot;
 
"Az a boldogság, amely most bennem él, amely körülfog, szavakba nem foglalható. Az a harmónia és szépség, az a tiszta fény és bársonyos melegség, amely csodálatos friss energiahullámokkal tölt fel és a véget nem érő boldog beteljesülés hazáját otthonommá alakítja, ugyanakkor a szeretet, az öröm és béke állapotát fejlődő, növekvő kibontakozássá varázsolja, hát ez kimondhatatlan és csodálatos!" Hang 1329.
 
Testvéreim!
 
Az Isten-éltető szeretete már a Földön is megtapasztalható valamilyen mértékben, kinek - kinek a lelki fejlettségének megfelelően. Szükség van megtapasztalásra, szükség van az Isten élményre, hogy életünkkel tanúságot tudjunk tenni az Istenről. Erre Jézus is felhívja a figyelmünket, hogy kérjünk Szentszellemet a Mennyei Atyától!
 
"Sokan még ma sem akarják elhinni, hogy Én, Jézus, érzékelhetően boldogító módon élek bennük, és olyan megtapasztalásban szeretnék mindenkit részesíteni, mint amilyen megtapasztalást Lukács 24;49-ben ígértem, és a Szentlélek kiáradásakor számukra be is teljesítettem." Hang 3638.
 
"és lám, én elküldöm rátok Atyám ígéretét, ti pedig legyetek veszteg a városban, míg fel nem lesztek ruházva a magasból (ható)erővel," Lukács24.49.
 
"Ne féljetek Tőlem! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet nyomorúságainak, botlásainak terhét hordozzátok, és Én önmagammal táplálva titeket, erőt, bátorítást, bizalmat öntök szívetekbe! Meg akarlak ajándékozni benneteket azzal a benső szabadsággal, ami az Én békémet oltja belétek. Ezért maradtam itt közöttetek a kenyér és bor színében, hogy így táplálva benneteket erősödjetek Bennem!" Hang 1869
 
S legyetek általam az EMBERFIA tanúság tevői a Földön!
 
 

Ámen.

 
 

Petróczi István
Vissza az odal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe