JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Hang - alapfogalmak

TANÍTVÁNYOK > Közösségünk lelki kincsei.


Adósságtörlesztés: azt a szenvedést vállalja, amit korábban másnak okozott. Az előző életekben felhalmozott szeretetlenség vállalása, hordozása a jelen életben.

Alapalázat:
 A felismert jóért minden gyalázatot vállalva nyitottnak lenni az  esetleges jobb irányába, ami Jézussal igazolható.

Alázatos: Akit nem lehet rávenni arra, hogy megalkudjon, vagy uralkodjon a másikon.

Áldás: Legyen veled az Isten! Erkölcsi tartalom, csak az emberre vonatkozik.

Áldozat: ha Jézust útként vállalom. A jézusi szolgáló szeretet vállalása.

Állhatatos:
a tanítványságban. Jézus mellett élete végéig kitartó. Hűség.

Angyal:
küldött, lényegük a szolgálat. Lényegük az Isten szándéka szerinti segítő szolgálat.

Benső béke:
A hazataláltság öröme.

Békétlenség: ha az irgalom rendjét elnyomja az igazság rendje. Jézus békéjének hiánya.

Boldogság:
A legnagyobb Jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül.

Böjt: valamit megtagadok Istenért. Az önfegyelem eszköze.

Bölcsesség:
Jézus mit tenne az én helyemben. Praktikus tudás, halló szív.
Bűn: Isten nélküli élés. Nem hinni Jézusban.

Bűn:
Szeretetlenség, önzés. Tudva és akarva tenni a rosszat. Isten akarata ellen tenni. Nem hinni Jézusban.

Bűnbánat: látja, hogy elrontott valamit és lejön megjavítani. Látja és fájlalja azt, amit elrontott, ezáltal önismeretre jut.

Dicsőítés:
Az Isten valóságának meglátása. Az Isten jóságának meglátása elismerése, méltatása. Az Istenért történő élet elvesztés.

Ego: a bennünk lévő én-tudat.

Egyház
: Jézus titokzatos teste.

Ember
: Szellemi  lény.

Emberi természet: Tulajdonságaink összessége.

Eredendő bűn: az önzés, a vevés, az ember Isten akar lenni. A felelősség áthárítás.

Erkölcs
: Isten világa.

Erkölcsi lény
: Különbséget tud tenni a jó és a rossz között.

Erőforrás: a bennünk élő Jézus.

Erős
: aki önmagát győzi le.

Evangélium
: örömhír.

Élet
: Szeretetben való létezés, öröklét.

Érték: a lelked üdvössége, eszköz a gondolkodás-átalakítás. Ami, aki segít fejlődni az Isten és ember- szeretetben.

Fejlődés:
Istenben való gazdagodás.

Felelősség: Minden, ami történik velem, az visszahat rám.

Gondolkodás-átalakítás: értékrendünk átalakítása Jézus értékrendjéhez.

Gondviselés:
bármi történhet velem, a javamra válik, ha istenszerető vagyok.
Gyermeki lelkület: Nyitottság, tanulékonyság, ráhagyatkozás, bizalom a Mennyei Atyában.

Gyökér megoldás: megtalálni a probléma gyökerét: bűnben élek. Gondolkodás-átalakítás
Gyümölcs: Szándék, Jézusi lelkület.

Halál: Az önzésben való létezés.

Halál: önismeretre jutás. A földi pokol elhagyása.

Hang
: nem vallást képvisel, hanem a jézusi gondolkodásmódot.

Hazugság
: a valóság meghamisítása.

Házasság
: szövetség, egymást Jézus felé vezetni.

Hit:
Meggyőződés, amire ráteszem az életemet.

Hiteles ember: amit mond, azt cselekedeteivel igazolja, Jézushoz igazodva.

Hivatás
: Szeretni tanítás.

Igazság: A valóság tudati tükrözése.

Ige: erkölcsi tartalom, Isten neve. A szó, teremtő impulzus. Az Isten neve: Jézus.

Ima
: Élő kapcsolat Istennel.

Irgalom: Amit nem kell megtennem, de mégis megteszem. Vagy amit megtehetnék „a vétkezővel” de nem teszem meg.

Isten országa: Isten lelkülete.

Jézus mindenható:
ott hat, ahol csak tud. Csak a szeretetkörén belül mindenható.

Jézus nevének jelentése: Isten, a szabadító.

Jó szándék:
azt szándékozom, amit Isten akar neki jónak.

Jó szándékú
: Akinek van elég alázata arra, hogy beismerje a menet közben történt tévedését.

Karizma:  Emberi tulajdonság, amit Isten megtisztít és felerősít a közösség javára.

Karma: Adósságtörlesztés. Sorsvonal, amiben benne van görcsként az adósság is.
Kikerülhetetlen helyzetek összessége, ezek arra szolgálnak, hogy sorozatos kihívásokkal döntésre kényszerítsék hordozóját..

Kereszt: Győzelmi jel. Természetünk és a körülmények metszése.

Kicsiség: Szegénység, kiszolgáltatottság vállalása. Aki emberektől dicsőséget nem vesz.

Koncentrálás: Összpontosítás.

Lelki betegség: Nem ismerjük az állapotszerű megbocsátást.

Lelki erő: Jézus ereje bennem.

Lelkiismeret:
a bennem élő Jézus. Isten szava.

Lelki szegény:
gazdagodni akar Istenben.

Lélek:
Minden, ami vagy. Nem mulandó. Életelv, ami éltet.

Megátalkodottság: a Szentlélek elleni bűn. Képtelen kilépni az igazság rendjéből. Nem akar
bocsánatot tettére.

Megbocsátás
: nem ítélkezem, Istenre bízom a sorsát.

Megkötözöttség:
nem abszolút első az Isten.

Mennyország
: A szeretet állapota.

Megszentelődés: Jézus befogadása, szentté válás.

Megszentelő kegyelem: A bennünk élő Isten.

Megtérés: Folyamat, a gondolkodás-átalakítással kezdődik, és az újjászületésig tart. Új lét.

Megváltás: megszabadítás a gonosztól. Megmutatta, hogy nincs halál. Gondolkodás-átalakítás, miért jó ez nekem?

Messiás
: benső megszabadító.

Mulasztásos vétkezés:
ahol szerethetnék, ott nem szeretek.

Nyitottság
: Jézusra vagyok nyitott. Jézus állapotszerű tanulása.

Okos
: Aki átalakítja gondolkodását.

Okos szeretés: Használja a józan eszét.

Óvatos: megfontolt, józan.

Önfegyelem: nem hágom át a másik szabadságkörét. Tudok uralkodni magamon.

Önismeret:
szembesülés önmagammal, értékrendünk változása.

Önmegvalósítás:
a jelenkor pszichikai betegsége. Nem Jézusért, hanem mulandó célokért élésre törekszik.

Önzés
: nem hagyja, hogy Isten éljen benne. Másokat áldoz föl önmagáért.

Örök élet
: erkölcsi lét.

Örömhír:
Jézus Igéjének tartalma.

Pogány: akinek nem Jézus az Istene.

Pokol
: Az igazság rendje.

Próféta: küldött.

Rászoruló
: Istenre szorul rá.

Segítő kegyelem
: segít, hogy az ember a megszentelő kegyelem állapotában legyen.

Szabadság: külső és belső kényszer nélkül tenni a meglátott, felismert jót.

Szándék
: Irányultság.

Szegény: Aki nem tud szeretni.

Szelíd: Nem használ erőszakot.

Szellemi halott: Isten nem él benne. A szeretet hatókörén kívüli lét.

Szent
: Istennek odaadott.

Szentlélek: A kapcsolatok Lelke, az Atya és a Fiú közös Lelke.

Szentlélek elleni bűn: ördögnek tartja az Istent.

Szeretet: Tudatos jót akarás, áldozat.

Szeretetlenség: Tudva és akarva tenni a rosszat.

Szív: Az ember törekvésközpontja.

Talentum: Lehetőség.

Tanítás: Jézusra mutatás, Jézusról beszélés. Ismeretek átadása Jézusról.

Tanítvány: állapotszerű Jézust tanuló.

Testvér:
Aki Jézust befogadta.

Tudás
: Ismeretek halmaza, nem erkölcsi érték.

Türelmetlenség: megkötözöttség.

Újjászületés
: hitre jutás. Az Isten Szentlelke újjá teremti az embert.

Út
: szeretet: Jézus. A jézusi értékrend szerinti magatartás.

Üdvösség
: megszabadulni a bűntől. = Boldogság.

Üdvözülés
: akiben az Isten lakást tud venni. A Szentlélek általi újjászületés.

Valóság
: Jézusban való szeretet, Jézus Igazsága. Van Isten.

Vágykeresztség: felveszi a keresztjét. /szembesül./ gondolkodás-átalakítás.

Választott:
akit Jézus választott, aki befogadja Jézust.

Végítélet: Jézus második eljövetele.

Végítélet kezdete
: Jézus eljött a földre.

Vezeklés: fel kell vállalni valamit. Túlbuzgóságában bünteti magát
annak ellenére, hogy az Isten nem bünteti meg.


Vissza az oldal tetejére

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe