JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A tizenkét tanítvány kiküldése.

ÖRÖMÜNNEP

Prédikáció
Márk 6, 7-13;


Szeretett Testvéreim!


Isten végtelen jósága valósult meg azzal, hogy Jézusban megjelent a Földön. Megnyílt az Ég! Aki eddig ismeretlen volt a bűn rabságában létező emberiség számára, az, az Ember Fiában öltött testet. Benne teljesedett be Isten szándéka az Élő Szeretet Fénylő Valósága, Aki Benső Szabadítóként jelent meg a pokol sötétségében a szellemi halálban létezők között. Nevéhez méltóan felkínálta a bűn rabságából való szabadulás lehetőségét az embernek. Annak az embernek, aki teremtése hajnalán nemet mondott az őt szeretetben, szeretésre létbe hívó Teremtő Istennek. Nemet mondott annak a boldogságnak a befogadására, akinek képére az égben teremtődött. Így elindult az ember nagyságának tudatában
-Istenhez hasonló- a boldogtalanság útján saját tragédiája felé. Vagyis, úgy lesz boldog, ahogy ő akar boldog lenni. Istentől folyamatosan távolodva látása és értelme egyre jobban elhomályosult. Az önzés és felelősség áthárítás súlyosodó lánca kötötte a bűn béklyójához, az Istent megtagadás önmagára mért büntetéséhez. Van, aki szabadulna már, de önmagától képtelen. Bánja már tettét és megszólítja az addig megtagadott Istent. Isten a létet anyaggá sűrítette, és idővel, Fiában lehajolt a Föld porába tékozló fiához.

"Tudtam, hogy kikerülhetetlenül várnak rám azok a szenvedések, amelyeket szeretetből vállalnom kellett azért, hogy megmutassam nektek, és erőforrássá váljak számotokra ahhoz, hogy Isten szándéka szerinti emberré tudjatok válni azáltal, hogy befogadtok Engem. Vállalnom kellett annak ellenére, hogy előre tudtam, mennyien lesznek azok, akik nem akarnak Engem befogadni a számukra felkínált rövid földi életre. Pedig örök boldogságuk áll, bukik azon, hogy befogadnak-e vagy sem!" Hang 38/4092

Jézus eljött a Földre hogy megkeresse az Érte bégető bárányt, akit ha megtalál, örömében a vállára vesz. Megbocsátó szeretete széttépi a bűn rabságának eddig az ember részéről széttörhetetlennek gondolt kötelékét. Mert az Ember Fiának a Földön van hatalma a bűnök megbocsátására.
Van hatalma arra, hogy újjáteremtse, meggyógyítsa a Hozzá jövőt. Ezért hív mindenkit:

"Ide gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve és én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat (jármomat) és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Mert az én igám (jármom) hasznos, és az én terhem könnyű." Máté11.28-30

"Az Én igám elsősorban egy olyan gondolkodás-átalakítás vállalása, amely bennetek okoz érdemi változást. Tehát nem az általatok nehézségnek látott dolgok fognak megváltozni, hanem látásotokban rá fogtok látni azokra az erőforrásokra, amelyek könnyíteni tudnak terheiteken." HANG 38/4065


Mindenki, aki Jézus tanítványává lesz, kell, hogy képességéhez mérten küldetést vállaljon. A szeretni tanítás küldetését. A kell alatt értem, a mindennapra szóló lelket gazdagító Istennek odaadottságot. Jézus, a tizenkettőt elküldi azzal a feladattal, hogy hirdessék küldetésnek tartalmát, amiért jött, és amit nyilvános működése kezdetén így fogalmazott meg:

"Az idő elérkezett, alakítsátok át gondolkodás-módotokat és higgyetek az örömhírnek!" Márk 1;15

Amit az elhangzott igerészben hallhattuk, tanítványait nem csak hatalommal ruházta fel, hanem azzal az útmutatással is, hogy vándorboton és azon a ruhán kívül ami rajtuk volt, és azon sarun kívül ami náluk volt, mást az útra ne vigyenek. Tehát a külső körülmények miatt ne legyenek gondban. Ne legyenek gondban a megélhetés, a földi eledel miatt sem. És útmutatásában nem is az anyagi szegénységet állítja a tanítványság feltételéül. Hanem mást, ami isteni dolog. Ami méltó az emberhez, mint Isten képű lényhez. Jézus hitet és gondolkodást kér tanítványaitól. Azért mert a hitet csak értelemmel lehet erősíteni, különben babonává silányul. Jézus olyan lelki eledelt kínál hitben a gondolkodás-átalakítás útján a hozzá jövőnek, ami jobb és fontosabb mind a mulandó táplálék.

"nem csak kenyérrel (kenyéren) él az ember, hanem minden beszéddel (beszéden), amely Isten szájából származik (ered)." Máté4.4.

Jákob kútjánál tanítványainak így beszél az Ő égi eledeléről:

"az én eledelem az, hogy tegyem annak akaratát, aki elküldött engem és bevégezzem az Ő munkáját (művét)." János4.34.

Tehát a tanítványok számára sem lehet jobb lelki eledel, mint amit az Atya kínál fel Jézusban befogadásra, elfogadásra. Az égi kenyeret, Aki örökéletet ad annak, aki befogadja. Sőt, nem csak életet ad a befogadóknak, de egyben kimeríthetetlen erőforrás is lesz a számára.

Testvéreim!

A 2000 évvel ezelőtti tanítványok visszatérésükkor örömmel újságolták Jézusnak; "hú, még a szellemek is engedelmeskedtek nekünk". Jézus meg lehűti őket mondván; hogy
"inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az egekben." A hatóerő pedig, amit a tanítványok kaptak az nem cél, hanem csak eszköz. Eszköz arra, hogy tanúságot tegyenek arról a Valóságról, hogy az Isten, itt és most jelen van a Földön. Látható, hallható, és befogadható módon. Úgy, hogy aki komolyan várja szívében a Szabadítót, az Hozzá jöhet tanulni, hogy mit jelent szeretni, mit jelent embernek lenni. Hasonlóan a szamáriai asszonyhoz, akivel Jézus Jákob kútjánál találkozott. Aki maga is várta a Felkentet. Jézus igazi imádónak nevezi őt, és kinyilatkoztatja magát neki. "én vagyok az, aki veled beszélek" János4.26.

Ugyan is:

"Aki magánál tartja (bírja) a parancsolataimat és megőrzi azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az Atyám (és) én is szeretem őt és kijelentem (láthatóvá teszem) annak magam." János14.21.

Testvéreim!

16 éve megszólalt a HANG - Jézus - hallható módon a Feri bácsiban. 43 kötet könyvben írta le a Feri bácsi a több ezer kérdésre adott választ Jézusra hallgatva, korunk emberének, a jelenkor problémáira. Úgy is mondhatom a jelenkor problémájára. Ami semmiben sem különbözik a 2000 éve élt emberek problémájától. Ami nem más, mit a boldogtalanság. Boldogtalan, mert kevés a pénze. Boldogtalan, mert nincs sok ruhája. Boldogtalan mert beteg. Boldogtalan, mert a körülményiben keresi, azt, ami nincs benne a körülményeiben. Boldogtalan, mert boldogságának horgonyát egy másik boldogtalan emberbe akasztotta.
Boldogtalan, mert nem szeretik.

"Fontosnak tartom, hogy e könyvek olvasása révén induljon el országotokban egy olyan gondolkodás-átalakítási folyamat, amely mint kovász képes az egész világot átjárni! Misszióra, küldetésre hívlak tehát benneteket e könyvek által!" 33/3442

Mint ahogy 2000 ezer évvel ezelőtt, úgy most is, és a világ végezetéig, az Isten folyamatosan kínálja föl Önmagát, mint egyetlen megoldást a boldogtalan ember számára. Önmagát, mint az ember valódi boldogságának a forrását. Azt a Boldogságot, Akinek befogadására és hordozására az embert teremtette. E Boldogságnak a másik neve Szeretet, akit-amit gondolkodás-átalakítás nélkül nem lehet megismerni. Gondolkodás-átalakítás nélkül nem indul fejlődésnek az emberben az a mag, amelyik minden kerti veteménynél nagyobbra nől, a legnagyobb fává lesz, és az égi madarak fészket raknak az ágai között. Ez az aprócska mag az Isten hit, ami a gondolkodás-átalakítás útján erősödik. Gondolkodás-átalakítás nélkül csak vergődik az ember a boldogtalanságban. Mert a gondolkodás-átalakításnak éppen az a lényege, hogy más erkölcsi értékrend, a normális, a valódi, a természetes, értékrend szerint gondolkodik, mint az Istentől elfordult emberek sokasága. Jézus mindig, amikor szeretetről tanít, azzal kezdi igéjét, SZERESS! SZERESD AZ ISTENT! SZERESD EMBERTÁRSADAT MINT ÖNMAGADAT! SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET! SZERESSÉTEK EGYMÁST ÚGY, AHOGY ÉN TITEKET SZERETLEK! Igen, az Istennél így néz ki a szeretet, Ö szeret először az ember felé. És ezt az elsőséget, ezt az isteni dolgot kínálja a képére és hasonlatosságára, a
szeresd-re teremtett embernek. Szeresd az Istent! Mi erre az Isten válasza?:

"ha valaki szeret engem, Igémet (szavaimat) megőrzi (és) az Atya is szereti őt, és hozzá megyünk és maradandó lakást szerzünk (készítünk) nála," János14.23.

Puff neki! Belé költözik a Jó Isten. És akkor már nem az ember szeret, hanem benne az Isten. Pontosabban, együtt szeret az Istennel. Ekkor már helyesen tudja szeretni embertársát is.
Hasonlóan, mint amikor az elefánt és az egér együtt szalad át a hídon és az egér odaszól az elefántnak: - Hallod, hogy dübörgünk? Igen, mert Jézus nélkül, -Ő maga mondja-, semmi jót nem képes az ember tenni. Csak elrontani. Abban a szeretésben, amiben nincs benne a Jó Isten, azt nem is lehet helyes szeretetnek nevezni. Tehát ne azt várd, hogy téged szeressenek, hanem TE akarj szeretni úgy, ahogy Jézus tanítja. Mert ettől a szeretet akarástól, a jót akarástól lesz valaki boldog békés ember. Mert aki már itt a földön Jézussal együtt szeret, annak neve be van írva a Mennyek Országába. Mert szeretni isteni dolog!

Végezetül a Hang 3383 sz. levelének tanítása:

Kérdező: TELE VAN A SZÍVEM HÁLÁVAL
Köszönet és hála mindenért!
HANG: "Drága Gyermekem!
Immár kétezer éve annak, hogy megjelentem közöttetek emberként azért, hogy Isten irántatok való szeretetéről tanúságot tegyek előttetek szóban és tettekben egyaránt.
Akinek szívében a köszönet és a hála megfogalmazódik a Földön, az Rám talált! Az megértette azt, hogy már itt a Földön is boldogítani akarom és tudom azokat, akik Általam, Velem és Bennem Isten édes gyermekei!
Mert a Mennyország benneteket van! Nem üres szavakat, hanem szent valóságot mondtam akkor, amikor arra hívtam fel figyelmeteket, hogy bennetek élek az Atyával és természetesen a Lélekkel együtt (János 14;23)!
Azért örülök hálaimáidnak, mert ezzel erősödik az a benső szemed, amellyel még több ajándékaimra tudsz rálátni, még jobban tudsz örülni túláradó szeretetem gazdagságának önmagadban és környezetedben is, mert Én, Jézus, a körülményeidet is formálom lelked gazdagodására. Igen. Körülményeidnek is az Istene vagyok!
De örülök azért is, mert a hálás szív, nyitott szív is Felém! Ennek a nyitottságnak pedig természetes következménye az Én békém megjelenése a ti békétlen világotokban. Ti vagytok a világ világossága! Ti, akikben él a hála, ti vagytok a földi életet is ízessé tevő só, kovász, ti vagytok azok, akikért Isten érdemesnek tartja létben tartani a Földet.
A Föld egy nagy kórház, egy nagy szanatórium, s ebben ti, akikben él a hála, vagytok az orvosok, az ápolók, akik által gyógyítani, békéssé tenni tudom a beteg, békétlen szíveket.
De legfőképpen amiatt örülök neked, ami a te örömödnek, háládnak is a legfőbb forrása kell hogy legyen. Ez pedig az, hogy neved be van írva a mennyben!"


Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL, hogy legyetek Áltam;
ÉGI BÉKE A FÖLDÖN!

Ámen

Petróczi István


Vissza az odal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe