JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A TANÍTÁS

Gondolkodás-átalakítás


"és (ezt) mondta: betelt az idő és (már) közel van az Isten királyi uralma, változtassátok meg gondolkodásmódotokat és higgyetek az evangéliumban (örömhírnek)" Márk1;15."azt a gondolkodás-átalakítást, amely feltétlen feltétele az Én békémnek, azt nem tudom sem Én, sem más helyetted megtenni. A gondolkodás-átalakításnak pedig legegyszerűbb módja az evangéliumokban megtalálható tanításom átelmélkedése. A Belőlem áradó kegyelem csak abban az irányban tud hatni, melyben értelmed nyitott. Én annak idején azt kértem tanítványaimtól: "Tegyetek tanítványommá minden népet." (Máté 28;19) Ebben a minden-ben te is benne voltál. Tanítvány pedig csak az, aki állapotszerű tanuló. Ezért fontos az evangéliumaimban / és nem a Biblia többi részeiben/ megtalálható tanításom átelmélkedése. Ez a boldogság útja."
Részlet a HANG 3-es kötetének 191."Uram! Egyik legsúlyosabbnak tűnő problémáját hozza Eléd valaki, aki nagyon szenvedi azt, hogy nem talál semmi megoldást e problémára: Alkoholista férje mellett hogyan lehet elviselni az életet?" című leveléből."Akiben élhetek, az elkezdi átalakítani gondolkodását az Én boldogító, békét sugárzó jelenlétem irányába. Vagyis elindul a benső szabaddá válás útján."
Részlet a HANG 21-es kötetének 2044 sz."Átok alatt vagyok" című leveléből.


"Mindaz, amit eddig mondottam, és ezután is mondani szándékozom a HANG-könyvek által, csak akkor és addig mondhatók Tőlem, Jézustól, származóknak, amíg legalább magjában szinkronban vannak az evangéliumaimmal, amelyekben mint mondottam, mindent átadtam nektek, ami az Atyától Részemről átadható számotokra (János 17;14).

"Én átadtam nekik a Te Igédet és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók, ahogy én sem vagyok ebből a világból."(János 17;14)

Igaz, mondottam azt is, hogy még volna sok mondanivalóm, de most nem bírnátok elviselni, de ezeknek átadása is magjában megtörtént.

"Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most nem vagytok képesek elhordozni,"(János 16.12.)

Voltam annyira okos és bölcs, hogy ezt meg tudjam valósítani! A médiumom tehát nem csalhatatlan! Csak annyiban hiteles, amennyiben vállalja a lemérettetést az evangéliumaim mérlegén."
Részlet a Hang 25-ös kötétének 2496 sz. "Pár könyvről kérdezem a Hangot" című leveléből.


"Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam Keresztelő Jánosra, hogy anya nem szült nagyobbat nála, vagyis a próféták között is ő a legnagyobb.

"Ámen, mondom nektek, nem támadt nagyobb az asszonyok szülöttei között Bemerítő (baptista) Jánosnál, de aki kisebb is az Egek (Istenének) Királyságában, nagyobb nála,"(Máté 11;11.)

Ezt azért mondhattam, mert az a szerep, amelyet akkor Keresztelő megélt, az nem volt más, mint a bűnösök megtisztítását lepecsételés, vagyis felkészítésük arra, hogy Velem, Jézussal találkozzanak. Senki nem képes az új tanítást befogadni, ha bűntudatban él!

"Új bort nem töltenek ócska (régi) tömlőkbe - de ha netán mégis megteszik, szétszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, a tömlők is tönkremennek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, így mindkettő megmarad."(Máté 9;17.)

E roppant lélektani, erkölcsi teher lemosását szimbolizálta János azoknál, akiket alámerített a Jordán vizében, vagyis azoknál, akik hittek az Isten megbocsátó hatalmában.

"Így tett Bemerítő János a pusztában, hirdette a gondolkodásmód megváltoztatására való bemerítést a bűnök megbocsátása végett. És kiment hozzá Júdea egész vidéke (tartománya) és a jeruzsálembeliek mindnyájan, és bemerítkeztek általa a Jordán folyamában miközben megvallották bűneiket."(Márk 1;4-5.)

A bűntudat gúzsba köti a lelket, bűntudatban csak elkeseredni lehet. A gondolkodás-átalakításnak pont az a lényege, hogy ne az határozza meg az életeteket, hogy bűnösök vagytok, hanem az, hogy irgalmas az Isten. Csak ennek tudatában és fényében vagytok képesek ti is irgalmasak, megbocsátók lenni.
Én, Jézus semmilyen hatalmaskodó, büntető istennel nem vagyok azonosítható! Milyen isten az, aki a bajban lévő, bűneit megbánó, lelkében beteg embert eltaszítja magától? Hát nem azt mondtam, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem pedig az egészségeseknek?

"és válaszolt Jézus, így szólt hozzájuk: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem akik rosszul vannak,"(Lukács 5;31.)

Hát nem azt mondtam, hogy nem elítélni, hanem megtartani, szolgálni jöttem a világba?

"mert az Emberfia nem azért jött, hogy emberek lelkét elveszítse, hanem hogy megmentse"(Lukács 9;56.)

Hát nem azt mondtam, hogy minden bűn és káromlás bocsánatot nyer?

"Ezért mondom nektek: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot nyer, de a Szellem káromlása nem nyer bocsánatot,(Máté 12;31.)

Hát nem azt mondtam, hogy irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatbemutatást?

"Ha pedig tudnátok, hogy mit jelent: irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat,"(Máté 12;7.)

Hát nem azt mondtam, hogy az Emberfiának hatalma van a bűnök bocsánatára?

"tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására"(Márk 2;10.)

Hát nem azt mondtam, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer kell megbocsátanotok egymásnak?

"Ekkor Péter odament hozzá, ezt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet (tehet) ellenem a testvérem, hogy megbocsássak neki, talán hétszer?
Ezt mondta neki Jézus: nem azt mondom neked, hétszer, hanem hetvenszer hétszer."(Máté 18;21-22.)

Hát gyilkosaimért nem így imádkoztam, hogy bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek?

"és amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponyának hívnak, ott keresztre feszítették (kínkaróra húzták) Őt és a gonosztevőket, egyiket jobbról, a másikat pedig balról. Jézus pedig ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak (tesznek)."(Lukács 23;34.)

Hát nem azt mondtam, hogy utána megyek minden elkóborolt bárányomnak, és a nyakamba veszem, úgy viszem haza?

"ki az az ember közületek, akinek ha száz juha van, és egy elvész közülük, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy el az elveszett után, amíg meg nem találja?"(Lukács 15;4)

Hát nem azt mondtam, hogy gyertek hozzám mindnyájan, kik az élet terhétől megfáradtatok, megenyhítelek titeket?

"Idegyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve és én felüdítlek titeket."(Máté 11;28.)

Hát nem azt mondtam, hogy Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem?

"Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az út és a való(igaz)ság és az élet, senki sem jut az Atyához csak rajtam keresztül (általam)."(János 14;6.)

"Ámen, Ámen mondom néktek: hogy aki az én szavamat hallja, és hisz annak, aki engem küldött, (világ)korszakra szóló élete van és nem megy ítéletbe, hanem átment a halálból az életbe." (János 5;24.)

Hát nem azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket?

"Új parancso(lato)t adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, hogy ti is úgy szeressétek egymást! Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet lesz bennetek egymás iránt."(János 13;34-35.)

Hát nem azt mondtam magamról, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű?

"Vegyétek magatokra igámat (jármomat) és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és megtaláljátok lelketek nyugalmát."(Máté 11;29.)

Bizony kedves kis Barátom, ezeket mind Én, Jézus mondtam, hogy tudatosítsam bennetek egy örökkévalóságra azt, hogy az Isten maga az irgalmas szeretet. Szeretni pedig nem lehet szeretetlenül. Főleg Nekem nem! Ezért, aki meggátolja a bűnbánó embert abban, hogy megbánhassa bűnét előttem, Jézus előtt, az vagy buta, és nem ismer Engem, vagy ismer, és gonosz! Én, Jézus kilencvenkilenc igazat hagyok ott egyetlen bűnösért, mert az igaz az nincs elveszve, de a bűnös az igen! Minden bárányt, aki Értem béget, megtalálom és hazavezetem. Ezért hát természetes, hogy az, aki megbánja bűneit, akkor is feloldozást kap Tőlem, ha akaratán kívüli okok miatt a jogi kereteket nem tudja biztosítani."
Részlet a Hang 43-as kötetének 4685 sz. "Miért nem oldozzák fel azt, aki elvált?" című leveléből.


Az idézett evangéliumi igerészletek, a Vida Sándor fordításában megjelent Újszövetségi Szentírásból valók.


Kedves látogató!
A Hang könyvek többszöri után nyomása során, technikai problémák miatt elcsúszott a könyvek leveleinek számozása. Ennek következtében az első kiadáshoz képest, a többi kiadásban eltérés tapasztalható a levelek számozásában. Ez azt jelenti, hogy ugyan annak a levélnek más lehet a számozása a korábbi, vagy későbbi kiadásokhoz képest.
Ezért a levél címe utáni keresést javasoljuk.

A Hang könyvek nem csak megrendelhetők, hanem le is tölthetők pdf állományok formájában.
A Hang könyvek letöltése pdf formátumban gomb alatt találhatók meg a letöltésekre mutató hivatkozások. Az oldalról letölthető a 43 darab Hang könyvet egyben tartalmazó pdf állomány is. (Összhang néven).

Úgy gondoljuk, érdemi párbeszéd Jézus és a Jézusra figyelő ember között csak akkor tud kialakulni, ha a párbeszédre törekvők ugyanazon fogalom alatt, ugyanazt az erkölcsi tartalmat értik. Természetesen ez az erkölcsi tartalom a számunkra nem lehet más, mint amit Jézus Krisztus a négy evangéliumban és az evangéliumokkal szinkroban lévő Hangban tanít. Ugyanis, látás módunk szerint, Ő, soha nem kerül ellentmondásba Önmagával. Az ember részéről a gondolkodás-átalakítás útja éppen abból áll, hogy szellemi munkát vállalva törekszik megismeri Jézus gondolkodás módját, erkölcsi érték rendjét, és Hozzá, a Békét Árasztó Jóakarathoz formálja gondolkodását és magatartását, mert ezáltal képes befogadni az élő Istent, Jézus Krisztust.

Mit ért Jézus a következő fogalmak alatt?

boldogság, szabadság, szeretet, öröm, szerelem, béke, hivatás, házasság, párválasztás, gyereknevelés, egészség, betegség, hit, hittől átjárt józanész, út, igazság, élet, halál, bölcsesség, angyal, harmónia, karizma, lélekkeresztség, újjászületés, remény, gondolkodás-átalakítás, alázat, nyitottság, egyház, papság, álom, megkötözöttség, gyűlölet, tanítvány, jóakarat, hűség, imádság, megváltás, irgalom, önismeret, Isten ismeret, felelőség, teremtés, káromlás, karma, vallás, babona, félelem, bódulat, bűn, válás, elhagyás, alkoholista, család, ateista, stb.


Néhány példa:

Boldogság: "A jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül." 2/156

Szabadság: "Külső és belső kényszer ellenére tenni a meglátott jót!" 12/1022

Megkötözöttség: "A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jóhoz." 4/312

Jó: "Az erkölcs szintjén az a jó, ami senkinek sem árt és mindenkinek használ." 8/672

Szeretet: "Tudnod kell, hogy a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem akarat, AKARAT!" 10/827

"Isten a SZERETET, tehát csupa JÓ AKARAT!" 23/2345

"Szeretni kell! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót, amit magadnak is akarsz, azt akard másoknak. Ami ezen kívül van, az nem az Én világom!" 25/2520

ÚT: "Én, Jézus vagyok az ÚT! A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és a szolgáló segítés az, amit ÚT-ként elmondottam és megmutattam nektek. Aki ezt teszi, az az Én utamon jár!" 26/2589

Benső béke: "A benső béke mindig jele az Én jelenlétemnek benned. " 26/2638

Rossz: "Minden rossz egy elrontott jó. Az erkölcsi rendben az annyit jelent, hogy minden rossz egy elrontott szeretet."
Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe