JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A nyolc boldogság analizálása

TANÍTVÁNYOK > Jézus Hang-ja csütörtöki közösség munkáiból

 

"Aki nem vállalja az Engem tanulást, az nem lehet tanítványom. Nem elég tehát Rólam tanulnod. Engem kell tanulnod! Erre nagyon alkalmasak az evangéliumaim, a Hang könyvek, és olyan emberekkel való beszélgetések, akik ezekből a forrásokból tanulnak Engem."(Hang 23/2262)
 
 
Dombi Ferenc csütörtöki tanításai c. könyvéből:
 
 
A gyümölcséről, a következményéből tudom, hogy Jézust igenis elfogadtam Uramnak, Megszabadítómnak, mert engem csak az érdekel, hogy Ő miről tanít. Engem az érdekel, hogy Ő mit ért szeretet alatt, szabadság alatt, a Mennyei Atya alatt. Ezért mondtam, hogy mindenféle írást, ami megjelenik, kontrollálni kell. Pálon keresztül mondja a Lélek: mindent vizsgáljatok meg, ami jó, tartsátok meg, ami nem, azt tegyétek félre. De ezt csak akkor tudod megtenni, ha nagyon ismered Jézust. Azért a látásmódomért még a legjobb szándékú keresztény testvérek is megköveznének, mely szerint a Biblia, mint olyan, okozta a legtöbb kárt Jézus tanításával kapcsolatban, mert abban benne van minden meg az ellenkezője is. Ha valaki kitalál valamit Jézusról, ki tudja szedni a Bibliából, amivel az elgondolását alá tudja támasztani. Holott egészen biztos, hogy a Biblia egy sugalmazott könyv, amiben igenis ott az Isten Lelke.
Ezért hallatlanul fontos rangsorolni, és az evangéliumokban lévő tanítást kell nagyon "szétrágni"! Jézusnak van egy ígérete, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az Ő nevében, Ő ott jelen van. Ezért, ha az Ő nevében összejőve, az Ő szándéka szerint kezdjük szétrágni a jézusi tanítást, akkor mindenkiben szólhat az Isten Lelke, és Ő rávezet, hogy ebben a mondatban ez a lényeg, a másikban pedig az.
Ha jó szándékúak és nyitottak vagyunk, akkor igenis kibomlik az evangéliumokból, hogy Jézus mit tanított.
 
 
Kedves testvéreink!
Jézus a Márk 1;15-ös igerészében arra szólít fel minden embert, hogy: "változtassátok meg gondolkodásotokat." (Vida Sándor 1971)
 
A gondolkodásmód megváltoztatásának célját, ugyanez igerész második részében így tanítja: "és higgyetek az evangéliumban. (örömhírben)"
 
A gondolkodásmód megváltoztatásának a tartalma: Jézus gondolkodásának, erkölcsi értékrendjének a megismerése és befogadása.
 
 
Jézus a Mt 22;37 a Mk 4;11 és a Lk 12;31-es igerészeiben megfogalmazza, hogy a Benne hinni akaró ember számára az Isten megismerhető!
Mt 22;37
"szeresd Uradat Istenedet egész szívedben és egész lelkedben és egész elmédben."
Minden ember csak azt tudja szívből, lelkéből és elméjéből szeretni, akit ismer.
 
 
Mk 4;11
"nektek adatott, hogy megtudjátok Isten Királyságának titkát,"
Annak, aki Jézus tanítványa (Jézust tanuló tanítvány) megvan a lehetősége arra, hogy megtudja ki az Isten Királysága.
 
Lk 12;31
"inkább keressétek az ő (Isten) Királyságát,"
Az Isten Királyságát, Jézus tanítását az keresi, aki a legfontosabb feladatának, a gondolkodásmódjának Jézushoz való igazítását tekinti.
 
Kedves testvéreink!
Jézus Hang-ja tanítványi közösségének csütörtöki csoportja ennek jegyében, a Jézus gondolkodásának megismerési szándékában analizálja az evangéliumok igerészeit.
Analizálás: tartalmi kibontás.
Tartalmi kibontás: mindannak megfogalmazása, amely az adott igerészből értelemszerűen kibontható, kikövetkeztethető.
 
 
A nyolc boldogság igerészeinek analizálásához néhány alapgondolat:
1. Jézus a nyolc boldogságként megfogalmazott tanítását nemcsak a tanítványainak, hanem az őt körülvevő minden zsidó hallgatójának mondta. (Mt 5;1,-Mt 7;28,)
2. Azt, hogy ki a boldog, Jézus nem a jövő időben, hanem a jelenben, a szövetség népének tagjaira vonatkozóan fogalmazta meg.
 
Ahhoz, hogy az analizálás gondolatai egyértelműen érthetők legyenek, meg kell határozni a Jézus által használt boldogság fogalmát: mivel a boldogság - Jézus tanításában - csak örök erkölcsi érték lehet, ezért nem lehet érzelem.
Boldogság: a legnagyobb erkölcsi jó (Isten) birtoklása, az elvesztés félelme nélkül.
Boldog az, aki az Istent befogadva birtokolja a szeretetét.
Ennek eszköze a gondolkodásátalakítás!
 
 
Ennek alapján kínáljuk fel a Mt 5;1-5;11,-ig terjedő nyolc boldogságként ismert igerészek analizálásának eredményét.
 
Nyolc boldogság, Hegyi beszéd Máté 5;3,-5,11,
Mt 5;3,
Boldogok a szellemi nincstelenek (a szellem koldusai), mert övék az Egek (Istenének) Királysága (királyi uralma):
 
1. Jézus boldognak mondta a Szellem-i nincsteleneket.
2. Van Szent Szellem.
3. Jézus a boldogságról tanít.
4. Jézus tanítása szerint a Szellem-i nincstelenek a Szellem koldusai.
 
Utalás:
 
a/ A Szellem koldusai: Jézus szeretetének koldusai.
b/ A Szellem koldusai a Jézus szeretetére sóvárgó emberek.
c/ A Szellem-i nincstelenek Jézusban nincstelenek.
d/ A Szellem koldusai nyitottak Jézus befogadására.
e/ A Szellem-i nincstelenek azért boldogok, mert megismerhetik Jézust.
f/ A Szellem-i nincstelenek tudat alatt Jézusra vágynak.
g/ Akinek az életéből a jézusi szeretet hiányzik, de éli a hiányát, az koldulni is képes azt.
h/ A mózesi Törvény Istenének ismerete ellenére a zsidó nép Jézus szeretetének befogadása nélkül nincstelen.

5. Jézus szerint az Isten Országa a Szellem-i nincsteleneké.
6. Jézus boldogságként akarja adni önmagát.
7. Az Egek Királysága: Jézus Krisztus.
8. Jézusnak van Királysága.
9. Jézus szeretetének befogadásában, az emberben valósul meg az Isten Királysága.
10.  A Szellem-i nincstelenek a jézusi szeretetben találják meg a boldogságukat.
11.  A Szellem: Jézus Krisztus.
12.  A Földön a Szellemnek vannak nincstelenjei, koldusai.
13. Boldogság: Jézus birtoklása az elvesztés félelme nélkül.
14. Jézus birtoklása: az Isten szeretetének birtoklása.
 
 
 
Mt,5;4,
Boldogok akik szomorkodnak (keseregnek), mert vigaszt(alást) nyernek.
 
1. Jézus boldognak mondta a szomorkodókat.
2. Jézus szerint vannak, akik szomorkodva is boldogok.
3. A jézusi szeretet hiányának megélése szomorúvá teszi az embert.
4. Jézusban (az Egek Királyságában) a szomorúak (szomorkodók) megvígasztalódnak.
5. Csak az a szomorkodó boldog, aki Jézusban nyer vígasztalást.
6. Azt a szomorkodót, aki Jézusban nyer vígasztalást, boldognak mondja Jézus.
7. Jézus szerint már most boldogok azok, akik az Ő hiánya miatti szomorúságukban vígasztalást nyernek.
8. Az Isten szomorkodása Önmaga szeretetében nyeri meg vígasztalását.
9. Jézus szerint a boldogság és a szomorúság egy gyékényen árul.
 
 
 
Mt 5;5,
Boldogok a szelídek, mert ők bir(tokol)ják (birtokba veszik, osztályrészül kapják) a földet.
 
1. A szelídek nem erőszakosak.
2. A szelídek jelenleg nem birtokolják a Földet.
3. Jézus szerint a Földet lehet birtokolni.
4. A Jézus szerinti szelídek boldogok.
5. Az a szelíd, aki olyan, mint Jézus. (Mt 11;29,)
6. A szelídség lelki tartalom.
7. Jézus ígérete szerint a szelídek fogják birtokolni a Földet.
8. Ha a szelíd olyan, mint Jézus, akkor a szelídség ellentéte a gonoszság.
9. A szelídség Jézus tulajdonsága, amit teljességében hordoz.
10. A Föld jövőbeni birtoklása - Jézus igéje szerint - a szelídek természetes osztályrésze.
 
Mt 5;6
Boldogok akik éhezik és szomjazzák az igazság(osság)ot, mert megelégülnek vele.
 
1. Az Igazság: Jézus Krisztus!
2. Az Igazságra, vagyis a Jézusra való vágyakozás boldoggá teszi az embert.
3. Az Igazságot lehet éhezni és szomjazni.
4. Az Igazság éhezői és szomjazói Jézusban betelnek.
5. Jézus idejében az emberek még nem élhettek Jézus Igazságában.
6. A Jézusra nyitott ember szellemileg éhezi és szomjazza az igazságot.
 
Utalás:
 
a/ Az Ige az Igazság hordozója. (Jn 1;14,)
b/ Az Ige a szellem tápláléka.
c/ "Mert az én hústestem igazi valóságos táplálék és az én vérem valóságos ital" (Jn 6;24,)
d/ Az Igazság egyenlő a Valósággal. (Jn 4;24,)
e/ Hang: az Igazság a Valóság tudati tükröződése.
f/ Jézus valósága: Igazság.
g/ A sátán valósága: hazugság.
h/ Az Igazságot Jézus testeként és véreként is lehet éhezni és szomjazni. (Jn 6;35,)
 
 
 
Mt 5;7,
Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek.
 
1. Jézus szerint, aki irgalmas, az boldog.
2. Az a boldog, aki birtokolja az Istent.
3. Jézus szerint, aki irgalmas, az birtokolja az Istent.
4. Jézus szerint, aki irgalmas, az maga is irgalmat nyer.
5. Aki a boldogság hiányában van, az az irgalomnak is a hiányában van.
6. Az Isten irgalmas, mert Általa nyerünk irgalmat.
 
Utalás:
 
a/ Hang: Az Isten világossága az irgalom rendje.
b/ Hang: Az irgalom rendje nem az evilág igazságának a rendje.
c/ Az az irgalmas, aki olyan, mint Jézus.
d/ Jézus az irgalomról az irgalmas szamaritánus történetében adott példát.
(Lk 10;27,-37,)
e/ A szeretet és az irgalom egy gyékényen árul.
f/ Az irgalom, mint a jézusi szeretet gyakorlata, a szeretet megvalósulása.
g/ Az irgalom a jézusi szeretet igazsága.
7. Az embernek szüksége van az Isten irgalmára.
8. Az Isten irgalmának feltétele van.
9. Az Isten irgalmát csak az irgalmas ember tudja megtapasztalni.
10. Az ember minden irgalmas cselekedetével önmagának irgalmaz.
11. A szeretet teljessége az irgalom teljességét hordozza.
 
 
Mt 5;8,
Boldogok a szívben tiszták (tisztaszívűek), mert meglátják (észreveszik, felfogják) az Istent.
 
1. Jézus szerint, aki tisztaszívű, az boldog.
2. Jézus szerint a tisztaszívűek meglátják az Istent.
3. Az Istent csak tiszta szívvel lehet értelmileg felfogni.
4. Aki tisztaszívű, az felismeri a Messiást Jézusban, mint a bűn megkötözöttségétől való benső megszabadítót.
5. A tisztaszívűség tiszta látást eredményez.
6. Az Istent csak a tisztaszívűek látják meg.
7. A szív az ember törekvésközpontja. (Hang)
8. A szív bőségéből szól a száj. (Evangéliumok)
9. Aki felismeri Jézusban az Istent, az birtokolja is Őt.
10. A Jézus igéjét befogadók tisztaszívűek.
11. Aki Jézus igéjét fogadja be, az Jézust fogadja be.
12. Az a tiszta szívű, aki olyan, mint Jézus.
13. Vannak tisztátalan szívű emberek.
14. Jézus a szív tisztaságát örök értéknek fogalmazza meg.
15. A tisztaszívűek már a földi létben is megtapasztalják az Istent.
16. Az Istent meg lehet látni. (Jn 20;19,)
17. Boldogok, akik nem látnak, de hisznek.
18. A tisztaszívűek Jézusban ismerik meg az Istent.
19. Aki Jézust látja, az boldog.
20. A tisztaszívű ember célja az, hogy a gondolatai is tiszták legyenek.
 
Utalás:
 
a/ A szív Jézus tanítása által tisztul.
b/ A szív tisztasága a Jézusnak odaadott életet jelenti.
c/ Jézus tanításának az ismerete által erősödik a Jézusba vetett hit.
d/ Az ember szívéből származik minden gonosz. (Mk 7;21,)
e/ A tisztaszívű ember újjászületett ember.
f/ Jézus szerint az ember a szívével gondolkodik.
 
 
 
Mt 5;9,
Boldogok a békességszerzők, mert őket az Isten fiainak hívják.
 
1. Jézus szerint a békességet meg lehet szerezni. (benső béke)
2. Jézus szerint boldogok a békességet megszerezni törekvők. (A békességszerzés, folyamat.)
3. Jézus szerint a békességszerzőket az Isten fiainak hívják.
4. Jézus maga a békesség.
5. A békességre törekvők Isten békéjét élik meg.
6. Vannak békességszerző emberek.
7. A békességszerzőkben Jézus békéje él.
8. Jézus a béke tartalmában Önmagát kínálja fel. (Jn 14;27,)
9. A Jézus szerinti békességre törekvőkben, Jézus boldogsága van.
10. A békességszerző olyan, mint Jézus.
11. A békességszerzők a benső békét (a lélek békéjét) szerzik meg.
12. Aki birtokolja Jézus békességét, az Jézust birtokolja.
13. A benső békét hordozó ember az Istenhez tartozik.
14. Aki a boldogság hiányában van, az a jézusi béke hiányában van.
15. Akiben Jézus békessége él, az békességben van az emberekkel.
16. Aki a békesség megszerzésén fáradozik, az Jézus szándéka szerint él.
17. Aki megismeri és befogadja az Evangéliumok Jézusát, annak benső békéje lesz.
18. Az Istennek vannak fiai.
19. Azok, akik a benső békét szerzik meg (békességszerzők), Jézusról tesznek tanúságot.
20. A lelki béke megvalósulását akarni kell.
21. Az Isten fiai Jézus békességének birtoklói.
 
Utalás:
 
a/ A benső béke a Jézus irányában való önfegyelmező munka eredménye.
b/ A benső béke tartalma a tudatos Istenhez tartozás.
c/ Jézus békéje nem az evilág békéje.
d/ Jézus békéje a szerető szív békéje.
e/ A szív békéje a Jézussal való élő kapcsolat következménye. (Hang 21/2119)
f/ Jézus békéje ellentéte a világ nyugtalanságának, a szív háborgásának.
(Jn 14;27)
g/ Isten fiának lenni az ember számára a legnagyobb méltóság.
h/ Jézus békéjét benső harc által lehet megszerezni.
i/ Jézus békéje az ember lelki fejlődésének alapja és meghatározója.
j/ Jézus nélkül a benső béke megtalálásáért semmit sem tehetünk.
k/ Az ember arra van teremtve, hogy Jézus békéjének a hordozója legyen.
l/ A boldogságnak és a benső békének az útja: a gondolkodásátalakítás.
m/ Lelki békét kívülről sohasem lehet kapni, a lelki béke mindig benső látás következménye.
n/ A benső békét megszerezni nem sültgalamb-ügy. (Hang)
o/ A benső béke a bátorságnak olyan megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az uralkodni akarókban, az önzőkben félelmet kelt. (Hang)
 
 
 
Mt 5;10,
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazság(osság)ért, mert övék az Egek királysága (királyi uralma).
 
1. Jézus az övéivel van az Érte való szenvedésben is.
2. Jézus szerint azok a boldogok, akiket Miatta üldöznek.
3. Boldogok, akik tanúságot tesznek az Isten Királyságáról.
4. Akiket üldöznek az Igazságért ("én vagyok az út, az igazság, és az élet!"), azoké az Isten Országa.
5. Aki Jézusért (az Igazságért) szenved, az boldog.
6. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert tudják, hogy ez kegyelem. (ajándék)
7. Akiket Jézusért üldöznek, azok Jézust Útként vállalják.
8. Jézus, mint Igazság, üldözést szenved a Földön.
9. Az Igazságért (Jézusért) üldözést lehet szenvedni.
10. Akit üldöznek, az az Isten Országát birtokolja.
11. Jézus szerint vannak boldog emberek.
12. A Jézus szerinti gondolkodás üldözést von maga után.
13. Az Igazság: Jézus Krisztus.
14. A Jézusért való üldöztetés nem zárja ki a boldogságot.
15. Az Istent-szeretés a világ általi üldöztetést vonja maga után.
16. A Jézusért való üldözés szenvedéssel jár.
17. Van Egek Királysága.
18. Az Egek Királysága: Jézus Krisztus.
 
Utalás:
 
a/ Az Egek Királysága a Jézust befogadó ember lelkében található.
b/ Az Igazságért üldözést szenvedők szenvedése egyszer véget ér.
c/ "És gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt (a nevemért)." (Mt 24;9,)
d/ "Ha engem üldöztek titeket is üldözni fognak." (Mt 10;23,)
e/ "e világban szorongatásotok lesz, de bátorodjatok én legyőztem a világot."
(Jn 16;33,)
f/ Az ember azért vállalja a világ által való üldöztetést, mert szereti Jézust.
g/ "Mindenki, aki megöl titeket azt gondolja, hogy az Istennek tesz vele szolgálatot." (Jn 19;2,)
 
 
 
Mt 5;11,
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak (gyaláznak) titeket és üldöznek és hazudva minden gonoszt mondanak rátok (én)miattam.
 
1. Akiket Jézusért üldöznek, azok boldogok.
2. A Jézusban való hit a világ gyalázkodását váltja ki.
3. Jézus előrevetíti az Őt befogadók sorsát az evilágban.
4. Jézus szerint boldogok, akiket Miatta gyűlöl a világ.
5. Jézus szerint boldogok azok, akiket Őmiatta szidalmaznak.
6. A Jézusban nem hívők hazugságok árán is képesek üldözni a Jézusban hívőket.
7. A Jézusért élőket az evilág megveti.
8. Jézus tudta, hogy a benne hívőket gonoszsággal fogják vádolni.
9. Jézust birtokolja az, akit Jézus miatt gyaláznak.
10. A Jézusban nem hívők gonoszságai nem akadályozzák a Jézust befogadók boldogságát
11. A Jézustól kapott boldogság nem azonos az evilág boldogságával.
12. A Jézust befogadó ember üldözésében Jézust üldözik.
13. Aki Jézust befogadta, azzal akármi történik, boldog.
14. Aki boldog, azt Jézus boldogítja.
 
Utalás:
 a/ Jézust a saját egyházának vezetői is üldözték.


Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe